Słowniczek

Psychoterapia – to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.

Psychiatra – to lekarz zajmujący się zapobieganiem, diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Jest to osoba, która ukończyła studia medyczne, a następnie ukończyła 5-letnią specjalizację w zakresie psychiatrii.
Spotkanie z lekarzem psychiatrą opiera się na rozmowie. W czasie takiego spotkania lekarz pyta o problemy z jakimi dana osoba się zgłasza. Bierze także pod uwagę wiele czynników, które wpływają na samopoczucie danej osoby, dlatego interesuje się jego historią życia, rodziną, pracą, a także jej stanem zdrowia fizycznego. W swoim badaniu uwzględnia różne czynniki psychologiczne, społeczne, rodzinne i biologiczne. Czasami lekarz prosi o wypełnienie kwestionariusza czy testu psychologicznego. Na podstawie uzyskanych informacji stawia wstępne rozpoznanie zaburzenia lub choroby, tworzy plan leczenia i proponuje dalsze leczenie. Może to być psychoterapia, leki (tzw. farmakoterapia) lub psychoterapia w połączeniu z lekami. Tylko lekarz przepisuje leki i to między innymi odróżnia go od psychologa.
Aby umówić się z psychiatrą nie potrzebne jest żadne skierowanie. Psychiatrzy w Polsce pracują w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Nerwic, szpitalach psychiatrycznych lub prowadzą praktyki prywatne.
Zarówno lekarz psychiatra, jak i psycholog może zajmować się psychoterapią po przejściu odpowiednich szkoleń i wtedy posługuje się tytułem psychoterapeuty, czyli ma podwójne kwalifikacje – jest psychiatrą i psychoterapeutą.
Psychiatra i psycholog współpracują ze sobą, aby znaleźć najbardziej odpowiednią formę pomocy. Dlatego to, do kogo się zgałasza osoba z problemami nie ma tak dużego znaczenia, gdyż psycholog z pewnością zaproponuje leczenie u psychiatry, kiedy będzie taka potrzeba, zaś psychiatra skieruje do psychologa, jeżeli to jego pomoc jest wskazana.

Psycholog – to osoba, która ukończyła 5-letnie studia psychologiczne. Zajmuje się poznawaniem i próbą zrozumienia, opisania psychiki i zachowań ludzkich. Nie wszyscy psycholodzy zajmują się pracą z osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Część psychologów zajmuje się psychologią pracy, psychologią społeczną itp. Ci, którzy pracują z osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi zajmują się psychoedukacją, wsparciem psychologicznym, diagnozą psychologiczną, i psychoterapią. Psycholog może zajmować się psychoterapią po przejściu odpowiednich szkoleń i wtedy posługuje się tytułem psychoterapeuty, czyli ma podwójne kwalifikacje – jest psychologiem i psychoterapeutą. Pomoc psychologiczna opiera się na rozmowie. Psycholog nie przypisuje leków. Psycholodzy zajmujący się problemami psychicznymi pracują w Poradniach Psychologicznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Nerwic, szpitalach psychiatrycznych lub prowadzą praktyki prywatne.

Psychoterapeuta – to osoba, która ukończyła odpowiednie, co najmniej czteroletnie szkolenie i uzyskała uprawnienia do zajmowania się psychoterapią. Szkolenie takie składa się ze szkolenia teoretycznego i praktycznego, psychoterapii własnej oraz pracy z pacjentami pod superwizją. Psychoterapeuta zajmuje się diagnozą i leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, trudnościami emocjonalnymi, pomaganiem w kryzysowych sytuacjach życiowych, a także pracą nad rozwojem.

Pedagog – to osoba posiadająca ukończone wyższe studia pedagogiczne z odpowiednią specjalnością, właściwe kwalifikacje pedagogiczne w danej specjalizacji potwierdzone wymaganą dokumentacją. Pedagog przyczynia się do udzielania porad pedagogicznych polegających w szczególności na: diagnozie pedagogicznej, opiniowaniu i orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy pedagogicznej.